Werken aan een bereikbare stad

Taxivervoer in een metropoolstad

De Amsterdamse taximarkt, de grootste in Nederland, ondergaat voortdurende veranderingen met nieuwe spelers en uitdagingen. De Amsterdamse Taxi Aanpak (ATA, 2021) streeft naar veilig en betrouwbaar taxivervoer voor een leefbare stad, met oog op de toekomst. Het Programma Taxi van de gemeente werkt aan periodieke updates van de ATA, in overleg met stakeholders. Mobiliteit, essentieel voor participatie, vereist een goed functionerend taxisysteem. Het Taxiteam focust op fijnmazig vervoer en verbeterde dienstverlening, in lijn met stedelijke ambities. Dit dossier brengt uitdagingen met zich mee, waarbij ik, als Junior Programmamanager, het team ondersteun op diverse vlakken, van beleidsontwikkeling tot financiële planning.

Opdrachtgever
Amsterdam heeft met afstand de grootste taximarkt van Nederland. De taximarkt is eigenlijk altijd in beweging, momenteel bijvoorbeeld met nieuwe spelers op de markt. Deze veranderende omstandigheden leveren een constante uitdaging op voor de dagelijkse taximarkt in Amsterdam. De Amsterdamse Taxi Aanpak (ATA) van de gemeente Amsterdam heeft tot doel om te zorgen voor veilig, betrouwbaar, bonafide taxivervoer in een leefbare stad, en is gericht op de toekomst van de taximarkt. Op dit moment werkt Programma Taxi van de gemeente Amsterdam aan een periodieke actualisatie van de ATA, waarin wordt nagegaan of de juiste dingen worden gedaan en de juiste koers wordt gevolgd. Tegelijkertijd onderhoudt het Programma contacten met stakeholders als omwonenden, de branche, vakbonden en ketenpartners. Ook werkt het Taxiteam aan handhaving, toezicht en vergunningen, een routenetwerk, taxivignet, en interne én externe lobby.
Thema
Mobiliteit van mensen is belangrijk om mee te kunnen doen aan onze maatschappij. Net als lopen, fietsen en het OV is de taxi daarin onmisbaar voor de economische, sociale en culturele bereikbaarheid van onze stad. Daarom werkt het Taxiteam aan fijnmazig taxivervoer, waarbij doorstroming én dosering centraal staat. Dat doen we door taxizones op drukke locaties in te richten en te werken aan een routenetwerk voor taxi’s. Ook zijn we steeds in gesprek met chauffeurs, klanten en bewoners om de dienstverlening te verbeteren. Hierin gaat het bijvoorbeeld om veiligheid, Amsterdamse regels voor alle chauffeurs én een taxikeurmerk. Tot slot doen we aan voorlichting over wat je als klant mag verwachten van de chauffeur, en andersom. Daarmee zijn we als stad op weg naar het beste taxi-aanbod dat hoort bij een leefbare en autoluwe stad.
Uitdaging
Het dossier Taxi kent vele uitdagingen. In het bereiken van een bonafide en veilige taximarkt, werkt het Taxiteam veel samen met ketenpartners zoals Handhaving, Politie, en de afdeling Openbare Orde en Veiligheid. Ook staan landelijke wetgeving en de opkomst van platformpartijen op gespannen voet met de drukte in de stad. Daarom gaan wij actief de dialoog aan met alle stakeholders, en werken we aan een gezamenlijke Amsterdamse lobby richting de landelijke wetgever. Met o.a. Programma’s Autoluw, Uitstootvrij en Verkeersveiligheid wordt samen gezocht waar de taxi juist kan ondersteunen in het bereiken van dergelijke ambities.
Rol
In nauwe samenwerking met de Programmamanager ondersteun ik het programmateam op een drietal manieren: ten eerste werk ik inhoudelijk mee aan bestuurlijke en beleidsstukken en -voordrachten. Ten tweede voer ik ondersteunende werkzaamheden uit, zoals het organiseren en voorbereiden van diverse overleggen en werksessies met collega’s en/of de taxibranche, en zorg ik ervoor dat het team beter en professioneler kan samenwerken (structurering van archief en mappen, deadlines, planningen). Tot slot bied ik financiële ondersteuning aan het programmateam.